Hallituksen esitys OM/2018/35

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.4.2018 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 29/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Arja Manner, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150450
Asia
Ehdotetaan säädettäväksi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Lailla kumottaisiin voimassa oleva hallintolainkäyttölaki. Lisäksi ehdotetaan muutoksia 51 lakiin lähinnä niissä olevien viittaussäännösten johdosta. Erikoiskasvien markkinoimismaksuista annettu laki kumottaisiin tarpeettomana.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Vaikutukset
Uudistuksen tarkoituksena on täsmentää hallintolainkäytön sääntelyä, tehostaa oikeudenkäyntimenettelyä hallintotuomioistuimissa sekä kehittää korkeimman hallinto-oikeuden asemaa ennakkopäätöstuomioistuimeksi. Sääntelyllä ei aseteta tuomioistuimille, viranomaisille tai yksityisille tahoille merkittäviä uusia velvoitteita. Uudistuksella ei arvioida olevan yksityishenkilöihin tai yhteisöihin kohdistuvia merkittäviä taloudellisia vaikutuksia, eikä merkittävää vaikutusta hallintotuomioistuinten asiamääriin. Nykyistä täsmällisemmän ja hallintotuomioistuinten prosessinjohtoa korostavan sääntelyn arvioidaan tehostavan oikeudenkäyntejä hallintotuomioistuimissa ja hallintotuomioistuinten resurssien käyttöä. Uudet menettelysäännökset parantaisivat myös asianosaisten mahdollisuuksia olla selvillä omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan oikeudenkäynnissä. Valituslupajärjestelmän laajentaminen vahvistaisi korkeimman hallinto-oikeuden asemaa ennakkopäätöstuomioistuimena. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut ohjaisivat ja yhtenäistäisivät nykyistä laajemmin hallintoviranomaisten päätöksentekoa sekä muiden hallintotuomioistuinten oikeuskäytäntöä. Valituslupajärjestelmän laajenemisen arvioidaan säästävän vuosittain noin 500 000 euroa korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Tämä edistäisi osaltaan tuomioistuintalouden sopeutumista kehyspäätösten mukaiseen määrärahamitoitukseen ja kehysalenemaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen