Hallituksen esitys OM/2018/47

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.4.2018 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun ja poliisilain 5 luvun muuttamisesta

HE 30/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Janne Kanerva, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150176
Asia
Esityksessä ehdotetaan rikoslainsäädäntöön tehtäviksi muutokset, joita edellyttää terrorismin torjumisesta tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/541. Jo rangaistaviksi säädettyjen terrorismirikosten rangaistavuuden alaa laajennettaisiin, mikä koskee esimerkiksi tiettyjä vakavia tietoverkkorikoksia terroristisessa tarkoituksessa tehtyjen rikosten osalta, kouluttautumista terrorismirikoksen tekemistä varten ja matkustamista terrorismirikoksen tekemistä varten. Lisäksi rangaistaviksi säädettäisiin terroristisessa tarkoituksessa tehty radiologista asetta koskeva rikos ja terrorismirikoksen tekemistä varten tapahtuvan matkustamisen edistäminen. Salaisia pakkokeinoja ja salaisia tiedonhankintakeinoja koskeviin säännöksiin ehdotetaan tehtäviksi muutokset, joita rikoslainsäädäntöön tehtävät muutokset edellyttävät. Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan viimeistään 8 päivänä syyskuuta 2018, jolloin direktiivi on viimeistään pantava täytäntöön.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun ja poliisilain 5 luvun muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotetuilla lainsäädäntömuutoksilla lainsäädäntö muutettaisiin vastaamaan direktiivin vaatimuksia. Terrorismirikoksiin liittyvän lainsäädännön lähentäminen Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä saattaa jossakin määrin edesauttaa mahdollisuuksia estää ja selvittää sellaisia terrorismirikoksia, joiden osalta tarvitaan rajat ylittävää yhteistyötä. Lainsäädäntömuutoksilla ehkäistäisiin terroristisessa tarkoituksessa tehtyjen rikosten tekemistä säätämällä rangaistaviksi niiden tekemistä edistäviä tekoja sekä edistettäisiin terrorismirikosten estämistä, paljastamista ja selvittämistä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen