Hallituksen esitys OM/2018/51

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.4.2018 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 31/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Timo Makkonen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150230
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä. Lailla pantaisiin täytäntöön niin sanottu rikosasioiden tietosuojadirektiivi. Direktiivissä edellytetään, että täytäntöönpanevan lainsäädännön tulisi olla voimassa 6 toukokuuta 2018. Laki olisi soveltamisalallaan noudatettava yleislaki. Ehdotettuun lakiin liittyen esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi rikosrekisterilakia ja neljää muuta lakia.
Esitys
Valtioneuvoston antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Vaikutukset
Ehdotetun lainsäädännön noudattamista valvovan tietosuojavaltuutetun vuotuinen lisämäärärahatarve on 100 000 euroa vuodesta 2019 lukien, josta 80 000 euroa aiheutuu palkkausmenoista (1 htv) ja 20 000 euroa yleiskustannuksista. Vuodelle 2018 kohdistuvan tietosuojavaltuutetun lisämäärärahan tarpeen arvioidaan olevan 60 000 euroa lain tarkoitetusta voimaantuloajankohdasta johtuen. Tästä johtuen esitys liittyy lisätalousarvioesitykseen, mutta lainsäädännön ehdotetusta voimaantuloajasta johtuen esitys ei ole tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Esityksen täytäntöönpanosta aiheutuu tulevaisuudessa tarve muuttaa eräitä tietojärjestelmiä. Suurelta osin nämä tarpeet voidaan ottaa huomioon jo vireillä tai suunnitteilla olevissa uudistuksissa. Muilta osin uudistusten aikataulu ja resurssitarpeet täsmentyvät lainsäädännön tultua voimaan, jolloin voidaan ottaa huomioon myös ehdotetut eräisiin teknisiin vaatimuksiin kohdistuvat siirtymäajat (6.5.2023).
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen