Hallituksen esitys TEM/2018/44

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.4.2018 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

HE 59/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Timo Meling, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295049084
Asia
Työttömyysturvalakia muutettaisiin siten, että työnhakijalla olisi oikeus työttömyysetuuteen opintojen estämättä, jos hän on täyttänyt 25 vuotta ja opinnot kestävät enintään kuusi kuukautta. Lisäksi edellytyksenä olisi, että opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa. Opintoja pidettäisiin tietyin edellytyksin työttömyysturvan niin sanotussa aktiivimallissa tarkoitettuna aktiivisuutena. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2018. Lain työllistymistä edistävän palvelun määritelmää koskeva säännös tulisi kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esityksen arvioidut vaikutukset tulee ottaa huomioon valtion talousarviossa vuodelle 2019. Valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen sisältyvien työttömyysetuusmomenttien arviomäärärahojen arvioidaan kattavan muutoksesta valtiolle aiheutuvat etuusmenojen lisäykset vuonna 2018. Vuodesta 2019 alkaen muutos lisäisi valtiolle aiheutuvia työttömyysturvamenoja arviolta 4,9 miljoonaa euroa vuodessa. Etuusmenojen lisäys jakaantuisi momenteille 33.20.50 (valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha); 1,4 milj. euroa), 33.20.51 (valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha), 0,5 milj. euroa) ja 33.20.52 (valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha); 3 milj. euroa).
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.