Hallituksen esitys LVM/2018/27

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.4.2018 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maantielain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 45/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Eeva Ovaska, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342354
Asia
Ehdotetuilla laeilla toteutettaisiin valtaosa maakuntalain mukaisten liikennettä koskevien tehtävien siirroista valtiolta maakunnille. Maantielakiin lisättäisiin maakuntauudistuksesta johtuen säännökset sopimusmenettelyyn perustusvasta tienpidon hoitamisesta valtion ja maakuntien yhteistyönä. Liikennevirasto toimisi edelleen tienpitäjänä, ja vastaisi maantieverkon omistajan tehtävistä. Maakunnissa hoidettavien tienpidon tehtävien rahoitus järjestettäisiin erillisrahoituksena, ja maakuntien olisi hoidettava niille säädettävät tienpidon tehtävät yhteistoiminnassa muodostamalla enintään yhdeksän tienpitoaluetta. Maantielakiin lisättäisiin säännökset valtakunnallisesta ja maakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnittelusta. Maantielain nimike muutettaisiin siksi laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä. Maantielakiin tehtäisiin myös eräitä tienpitoa koskevia sisällöllisiä muutoksia, joista merkittävimmät koskevat maanteiden luokittelua, tienpidon yleisiä vaatimuksia, maanteiden palvelutasoa ja kunnossapitoa sekä tienpidon valvontaa. Lisäksi tienpidon turvallisuusjohtamisjärjestelmästä ja varautumisesta ehdotetaan lisättäväksi säännökset lakiin. Ratalakiin tehtäisiin maantielakiin esitettyä vastaavasti muutoksia rautateiden luokittelua koskevan päätöksenteon selkeyttämiseksi sekä radanpidon yleisten vaatimusten selkeyttämiseksi ja täydentämiseksi. Lakiin tehtäisiin myös eräitä muita maantielain muutosten kanssa yhdenmukaisia muutoksia. Lisäksi lakiin tehtäisiin maakuntauudistuksesta johtuvat tarpeelliset muutokset. Esitykseen sisältyvissä liitelaeissa toteutettaisiin maakuntauudistuksesta johtuvat toimivallan siirrot lisäksi julkisen henkilöliikenteen tehtävien ja liikkumisen ohjauksen valtionavustustehtävän osalta. Esityksellä siirrettäisiin myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa hoidetut asiakaspalvelukeskuksen ja tieliikennetelematiikan tehtävät perustettavaksi ehdotettuun liikenteen ohjausyhtiöön (HE x/2018 vp). Liitelakeihin tehtäisiin lisäksi muut maakuntauudistuksesta ja maantielain nimikkeen muutoksesta johtuen tarpeelliset muutokset. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. Eräät maantielakia ja ratalakia koskevat muutokset on kuitenkin tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi maantielain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Vaikutukset
Pääosa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten liikennevastuualueiden tehtävistä siirtyy maakuntien hoidettavaksi. Lisäksi valtakunnallisia tehtäviä siirtyisi Liikennevirastoon ja perustettavaan liikenteenohjausyhtiöön. Maanteiden palvelutasosta ja kunnossapidon tasosta säätäminen vaikuttaisi kansalaisten ja elinkeinoelämän yritysten kuljetus- ja liikkumismahdollisuuksiin sekä maanteiden kuntoon positiivisesti edellyttäen kuitenkin riittävän rahoituksen varmistamista. Valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnittelusta säätäminen mahdollistaisi pitkäjänteisen ja tarkoituksenmukaisen liikennejärjestelmän kehittämisen 12 vuoden jaksoissa sekä toisi tietoa elinkeinoelämälle toiminnan suunnittelun tueksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.