Julkisen talouden suunnitelma VM/2018/61

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2018 09.15

Valtiovarainministeriö

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2019-2022

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Hannu Mäkinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530330
Asia
Julkisen talouden suunnitelma sisältää mm. valtiontalouden kehyspäätöksen ja vastaa EU:n vaatimukseen keskipitkän aikavälin budjettisuunnitelmasta. Vakausohjelmaan liittyvät erityiset tiedot on esitetty JTS:n liitteessä 5. Hallituksen neuvottelun jälkeen tehdyt tarkistukset: Momentille 28.90.30 on lisätty 2 milj. euroa/v. ”Verokompensaation muutos” koskien työasuntovähennyksen uudistamista. Momentille 32.30.51 kohdennettu 10,3 milj. euroa/v. aktiivimallin toimeenpanoon on päätöslistasta poiketen kohdennettu momentille 32.30.01 vuoden 2019 osalta ja momentille 28.89.32 vuosien 2020-2022 osalta. Momentille 33.30.60 vähimmäismääräisten etuuksien korottamiseen kohdennettu 20,2 milj. euroa/v. on päätöslistasta poiketen kohdennettu siten, että momentille 33.30.60 21,7 milj. euroa ja momentille 33.10.57 -1,5 milj. euroa. Momentille 33.40.60 takuueläkkeen korottamiseen kohdennettu 10 milj. euroa/v. on päätöslistasta poiketen kohdennettu siten, että momentille 33.40.60 9,6 milj. euroa, momentille 33.30.60 1,1 milj. euroa ja momentille 33.10.57 -0,7 milj. euroa. Lisäksi palkkatukimäärärahojen 143 milj. euron siirtoa momentille 33.20.52 on jatkettu vuosille 2020-2022 siten, että 109,6 milj. euroa momentilta 28.89.32 ja 33,4 milj. euroa momentilta 28.89.36. Valtion budjettitalouden alijäämän ennakoidaan olevan n. 1,3 mrd. euroa v. 2019. Alijäämä pienenee vuoteen 2020, mutta kasvaa jälleen v. 2021 johtuen etenkin puolustusvoimien strategisista suorituskykyhankkeista. Kevään 2017 kehyspäätökseen verrattuna arvio alijäämästä kehyskauden aikana on pienentynyt selvästi etenkin korkeampien tuloarvioiden seurauksena. Myös alentuneet arviot työttömyysturvamenoista ovat vaikuttaneet. Valtionvelan oletetaan kasvavan n. 5 mrd. eurolla kehyskauden aikana mutta velan suhteen bruttokansantuotteeseen arvioidaan alenevan kehyskauden aikana. Monet hallituksen asettamista talouspoliittisista tavoitteista ovat valtiovarainministeriön riippumattoman ennusteen valossa toteutumassa. Julkisen talouden velkaantuminen suhteessa bruttokansantuotteeseen taittui v. 2016 ja velkasuhteen lasku jatkuu 2020-luvun alkuvuosiin saakka. Valtioneuvoston arvion mukaan Suomi on saavuttanut keskipitkän aikavälin tavoitteen jo v. 2016 ja siinä pysytään myös vuosina 2017 ja 2018. Vuonna 2019 rakenteellinen jäämä on edelleen riittävän lähellä keskipitkän aikavälin tavoitetta ja joustot huomioiden keskipitkän aikavälin tavoitetta vahvempi.
Esitys
Valtioneuvosto tekee päätöksen julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2019-2022
Vaikutukset
Hallinnonalojen kehyksiin kuuluvien määrärahojen taso on kehyspäätöksen mukaan 42,5 mrd. euroa. Jakamattomaksi varaukseksi jää lisätalousarviovarauksen ohella 100 milj. euroa vuodelle 2019, joka on vaalikauden kehyksen viimeinen vuosi. Budjettitalouden varsinaisten tulojen arvioidaan kasvavan kehyskaudella keskimäärin n. 8 % vuodessa. Verotulojen keskimääräistä kasvua korottaa maakunta- ja soteuudistukseen liittyvät veroratkaisut vuonna 2020. Vuonna 2022 budjettitalouden tulojen arvioidaan olevan 71,6 mrd. euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.