Hallituksen esitys VM/2018/89

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.6.2018 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

HE 82/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Risto Sakki, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530294
Asia
Esityksessä ehdotetaan, että arvonlisäverolakiin ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annettuun lakiin tehtäisiin rajat ylittävää sähköistä kuluttajakauppaa koskevan neuvoston direktiivin edellyttämät muutokset. EU:n sisäisessä rajat ylittävässä radio- ja televisiolähetyspalvelujen, sähköisten palvelujen ja telepalvelujen myynnissä otettaisiin käyttöön yrityksille valinnainen 10 000 euron raja-arvo. Jos myynti ei ylittäisi raja-arvoa, verotuspaikka säilyisi myyjän sijoittautumisjäsenvaltiossa. Yhteisöön sijoittautumattomille mutta johonkin jäsenvaltioon rekisteröityneille myyjille annettaisiin oikeus käyttää yhteisöön sijoittautumattomien verovelvollisten sähköisten palvelujen erityisjärjestelmää. Lisäksi sähköisten palvelujen erityisjärjestelmien piiriin kuuluviin myynteihin sovellettaisiin tunnistamisjäsenvaltion laskutussäännöksiä. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2019 alusta.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotetut muutokset yksinkertaistavat arvonlisäverojärjestelmää ja vähentävät järjestelmästä rajat ylittävälle kaupalle aiheutuvaa taakkaa ja helpottavat siten yritysten rajat ylittävää kaupankäyntiä. Kokonaisuutena muutosten arvioidaan vähentävän arvonlisäverojärjestelmästä yrityksille aiheutuvia kustannuksia. Muutosten vaikutukset verotuottoon olisivat Suomessa vähäisiä. Muutokset aiheuttaisivat vain vähäisiä tarkistuksia Verohallinnon järjestelmiin, eikä niiden arvioida aiheuttavan Verohallinnon lisärahoitustarvetta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen