Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2018/24

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.6.2018 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta sekä laeiksi laivaväen luetteloimisesta annetun lain ja merityösopimuslain 1 luvun 3 §:n 5 momentin kumoamisesta (HE 43/2018 vp; EV 48/2018 vp)

HE 43/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Kreetta Simola, Viestintäneuvos p.029 5342609
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta, lain laivaväen luetteloinnista annetun lain kumoamisesta ja lain merityösopimuslain 1 luvun 3 §:n 5 momentin kumoamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen