Hallituksen esitys OM/2018/91

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.6.2018 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 88/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Outi Kemppainen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150260
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaa lakia. Esityksen keskeisin tavoite on parantaa lapsen edun toteutumista lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevissa asioissa. Tavoitteena on myös saattaa lapsen huoltoa ja tapaamisoikeuta koskeva laki ajan tasalle siten, että se vastaa yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia ja oikeuskäytäntöä. Lisäksi ehdotuksella pyritään vahvistamaan lapsen osallisuutta häntä koskevien asioiden käsittelyssä ja tehostamaan lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvien asioiden oikeuskäsittelyä. Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi eräitä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain, lapsen elatuksesta annetun lain, riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain ja oikeudenkäymiskaaren säännöksiä. Vähäisiä muutoksia ehdotetaan myös eräisiin muihin lakeihin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan aikaisintaan samaan aikaan kuin äitiyslaki, joka tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019. Esitys liittyy vuoden 2019 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ehdotetut muutokset edellyttävät muutoksia tietojärjestelmiin. Merkittävin kustannus aiheutuu väestötietojärjestelmään tehtävistä muutoksista. Arvio valtiovarainministeriön hallinnonalalle Väestörekisterikeskukselle (momentti 28.30.03) kohdistuvan kertaluonteisen lisäkustannuksen määrästä on noin 185 000 euroa, jonka kattamisesta päätetään valtion talousarviota koskevin päätöksin. Oikeusministeriön hallinnonalan tietojärjestelmään tehtävien muutosten kertaluontoinen meno on alustavan arvion mukaan enintään 5000 euroa ja rahoitetaan kehyksen puitteissa. Esityksellä on vaikutuksia myös tuomioistuinten tapausmääriin ja oikeusavun kustannuksiin oikeusministeriön hallinnonalalla. Kokonaisuutena arvioiden ehdotetut muutokset ovat kustannuksia säästäviä. Myös ehdotusten vaikutukset sosiaalitoimeen ja sitä kautta kunnallistalouteen ovat arvion mukaan kustannuksia säästäviä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen