Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2017/155

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.6.2018 13.00

Oikeusministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta (HE 190/2017 vp; EV 32/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 190/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Maarit Leppänen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150276
Asia
Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa käräjäoikeuksien rakenneuudistuksen ja siihen liittyvän summaaristen riita-asioiden käsittelyä koskevan uudistuksen vaikutuksia kiinnittäen erityistä huomiota oikeusturvan alueelliseen saatavuuteen, kielellisten oikeuksien toteutumiseen, taloudellisiin vaikutuksiin ja oikeudellisten palvelujen tarjontaan sekä antaa lakivaliokunnalle edellä mainituista seikoista selvityksen vuoden 2022 loppuun mennessä.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2019 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen