Valtioneuvoston asetus STM/2018/86

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.7.2018 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 2 a §:n muuttamisesta

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Eila Mustonen, Neuvotteleva virkamies p.029 5163460
Asia
Psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavasta koulutuksesta ja ammattinimikkeen käyttämisen edellytyksistä on säädetty terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) 2 a §:ssä (1120/2010). Psykoterapeutin nimikesuojatun ammattinimikkeen käyttämisen edellytyksenä on, että asianomainen henkilö on suorittanut yliopiston tai yliopiston yhdessä muun kouluttajaorganisaation kanssa järjestämän psykoterapeuttikoulutuksen. Järjestävällä yliopistolla tulee olla psykologian tai lääketieteellisen alan koulutusvastuu. Yliopisto ottaa opiskelijat psykoterapeuttikoulutukseen. Psykoterapeuttina toimimisen edellyttämä osaaminen hankitaan vähintään 60 opintopisteen laajuisilla opinnoilla, jotka koostuvat teoriaopintojen, työnohjauksessa tapahtuvan psykoterapeuttisen potilastyön, koulutuspsykoterapian ja opinnäytetyön opintokokonaisuuksista. Osaaminen suoritetaan näytöllä. Ammattinimikkeen käyttöönoton edellytyksenä on vähintään kahden vuoden työkokemus mielenterveyspalveluissa tai sitä vastaavassa tehtävässä ja että ennen psykoterapeuttikoulutusta on suoritettu 2 a §:n 3 momentissa määritelty pohjakoulutus. Eduskunnan oikeusasiamies on päätöksessään 19.7.2017 (EOAK/4316/2016) ilmaissut käsityksenään, että asetusta tulisi täsmentää, mikäli myös työkokemuksen ajoittumista ennen psykoterapeuttikoulutukseen hakeutumista halutaan pitää ammattinimikkeen käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksenä. Asetuksen 2 a §:n 1 momenttia ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että säännökseen lisätään viittaus yliopistolaissa (558/2009) tarkoitettuun yliopistoon. Työkokemuksen ajoittumista ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että vaadittava työkokemus mielenterveyspalveluissa tai sitä vastaavassa tehtävässä tulee olla hankittu säännöksessä mainitun soveltuvan pohjakoulutuksen jälkeen ennen psykoterapeuttikoulutuksen aloittamista. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 2 a §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotus selkeyttää ja täsmentää säännöstä, jossa määritellään vaatimukset, jotka psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeutta hakevan tulee täyttää. Säännöksen sanamuoto saatetaan vastaamaan säännöksen alkuperäistä tarkoitusta ja pitkäaikaista ja vakiintunutta käytäntöä. Muutoksella ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen