Hallituksen esitys STM/2018/94

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.9.2018 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi sekä laeiksi sosiaalihuoltolain ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 13 §:n muuttamisesta

HE 159/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Jaana Huhta, Hallitusneuvos p.029 5163407
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi vammaispalvelulaki. Laki sisältäisi säännökset vammaisille henkilöille järjestettävistä sosiaalihuollon erityispalveluista. Lailla sovitettaisiin yhteen laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista sekä laki kehitysvammaisten erityishuollosta. Lakia sovellettaisiin vammaiseen henkilöön, joka tarvitsee vamman tai sairauden aiheuttaman pitkäaikaisen toimintarajoitteen johdosta välttämättä ja toistuvasti apua tai tukea suoriutuakseen tavanomaisessa elämässä. Maakunnan olisi järjestettävä laissa tarkoitettuja erityispalveluja, jos henkilö ei saisi sosiaalihuoltolain tai muun lain nojalla riittäviä ja sopivia palveluja. Esitys sisältäisi säännökset vammaispalvelujen asiakasprosessissa noudatettavasta menettelystä, jota lisäksi ehdotetaan täydennettäväksi sosiaalihuoltolakiin tehtävillä muutoksilla. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi keskeisistä vammaisen henkilön osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä välttämätöntä huolenpitoa turvaavista palveluista. Näitä olisivat valmennus ja tuki, henkilökohtainen apu, asumisen tuki mukaan lukien tuki esteettömään asumiseen, lyhytaikainen huolenpito ja päiväaikainen toiminta sekä liikkumisen tuki. Maakunnalla olisi näihin palveluihin pääosin erityinen, määrärahoista riippumaton järjestämisvelvollisuus. Esitys sisältäisi myös säännöksiä määrärahojen puitteissa järjestettävissä palveluista. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen vammaispalvelulaiksi sekä laeiksi sosiaalihuoltolain ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 13 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Maakuntien vammaispalvelujen kustannukset kasvaisivat esityksen johdosta vuositasolla arviolta n. 6,5 milj. e (v. 2016 tasossa).Arvio sisältää uudistuksesta aiheutuvat n. 21,1 milj. e lisäkustannukset ja n.14,6 milj. e säästöt.Vammaispalvelujen nykyiset asiakkaat saisivat uuden lain nojalla yleensä samoja palveluja kuin aiempien erityislakien perusteella, joten heidän palvelujensa kustannuksissa ei tapahtuisi merkittäviä muutoksia.Lisäksi vammaispalvelujen piiriin tulisi arviolta 2 000-3 000 uutta asiakasta.Uudistuksen arvioidaan aiheuttavan lisäkustannuksia valmennuksessa ja tuessa, henkilökohtaisessa avussa, lyhytaikaisessa huolenpidossa, päiväaikaisessa toiminnassa ja liikkumisen tuessa.Säästöjä palvelujen kustannuksissa saataisiin erityislakien yhdistämisellä, lain soveltamisalan nojalla sekä uudistuksen myötä toimeenpantavilla toimintatapojen muutoksilla, kuten vammaisten henkilöiden kotona asumista tukevien palvelujen lisäämisellä. Esitys lisäisi vammaisten henkilöiden avohoidon yleistymisen johdosta KELAn etuuksien ja kuntoutuksen kustannuksia vuositasolla arviolta 4,2 milj. e. Esityksessä on otettu huomioon hallitusohjelman linjaus, joka edellyttää vammaispalvelulainsäädännön uudistamista siten, että julkisen talouden menot eivät kasva sekä hallituksen reformi kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten karsimisesta. Vammaispalveluihin kohdistuvia säästötarpeita vähentäisi hallituksen sote-uudistukseen liittyvä esitys tuloverolain muuttamiseksi, jonka mukaan verotuksen invalidivähennyksestä luovuttaisiin ja valtion ja kuntien noin 26 milj.e kasvava verotuotto kohdennettaisiin vammaispalvelujen kehittämiseen.Hallituksen uudistukselle alun perin 2/2016 asettamaa säästötavoitetta pienennettiin 4/2018 hallituksen kehysriihessä 18,1 milj.e. Syksyn 2018 budjettiriihessä säästöarviota pienennettiin edelleen. Arvion mukaan esityksen säästövaikutus julkiseen talouteen olisi 15,3 milj.euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen