Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2017/114

« Tasavallan presidentin esittely 10.8.2018 11.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 180/2017 vp; EV 65/2018 vp)

HE 180/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Kimmo Kiiski, Liikenneneuvos p.029 5342304
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
 1. Tieliikennelaki
 2. Vägtrafiklag
 3. Laki ajoneuvolain muuttamisesta
 4. Lag om ändring av fordonslagen
 5. Laki liikenteen palveluista annetun lain VI osan 2 luvun muuttamisesta
 6. Lag ändring av VI avd. 2 kap. i lagen om transportservice
 7. Laki rikoslain 2 a luvun 3 §:n muuttamisesta
 8. Lag om ändring av 2 a kap. 3 § i strafflagen
 9. Laki rikesakkorikkomuksista annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta
 10. Lag om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om ordningsbotsförseelser
 11. Laki ajokorttilain muuttamisesta
 12. Lag om ändring av körkortslagen
 13. Laki pysäköinninvalvonnasta annetun lain 21 §:n kumoamisesta
 14. Lag om upphävande av 21 § i lagen om parkeringsövervakning
 15. Laki rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta annetun lain kumoamisesta
 16. Lag om upphävande av lagen om genomförande av vissa bestämmelser i rådets beslut om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet
 17. Laki tieliikenteen turvaamisesta liikennemerkein eräissä tapauksissa annetun lain kumoamisesta
 18. Lag om upphävande av lagen om vägtrafikens tryggande genom vägmärken i vissa fall
 19. Laki ajoneuvoverolain 2 ja 35 §:n muuttamisesta
 20. Lag om ändring av 2 och 35 § i fordonsskattelagen
 21. Laki ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta
 22. Lag om ändring av 2 och 4 § i lagen om flyttning av fordon
 23. Laki poliisin hallinnosta annetun lain 15 b §:n muuttamisesta
 24. Lag om ändring av 15 b § i polisförvaltningslagen
 25. Laki ratalain 18 ja 89 §:n muuttamisesta
 26. Lag om ändring av 18 och 89 § i banlagen
 27. Laki hallinto-oikeuslain 12 b §:n muuttamisesta
 28. Lag om ändring av 12 b § i lagen om förvaltningsdomstolarna