Hallituksen esitys SM/2018/69

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.9.2018 13.00

Sisäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi reservipoliisista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 137/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Heli Heikkola, Neuvotteleva virkamies p.029 5488224
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki reservipoliisista ja samalla kumottaisiin nykyinen sääntely täydennyspoliisista. Esityksen tavoitteena on saattaa lainsäädäntö vastaamaan kattavammin muuttunutta turvallisuustilannetta ja uudenlaisia uhkia sekä vahvistaa poliisin toimintakykyä yllättävissä tai laajoissa yhteiskunnan häiriö- tai turvallisuustilanteissa. Lain soveltamisalan piiriin kuuluisi poikkeusolojen ja puolustustilan lisäksi normaaliolojen häiriötilanteet. Reservipoliisihenkilöstön käyttöönotosta päättäisi aina valtioneuvosto. Laissa säädettäisiin reservipoliisihenkilöstön tehtävistä, toimivaltuuksista, velvollisuuksista sekä oikeudesta käyttää voimakeinoja normaaliolojen häiriötilanteissa sekä poikkeustilan ja puolustustilan aikana. Reservipoliisin kelpoisuusvaatimuksista säädettäisiin laissa ja hänet nimitettäisiin virkasuhteeseen valtioneuvoston käyttöönottopäätöksen jälkeen. Lisäksi hänen tulisi suorittaa vaadittava peruskoulutus ja myös ylläpitää osaamistaan koulutuksilla poliisin reservissä ollessaan. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi reservipoliisista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (RV)
Vaikutukset
Kustannukset välttämättömään järjestelmän käyttöönoton ensimmäisen vuoden varustehankintoihin ja koulutukseen ovat yhteensä 2,1 milj. euroa. Kustannuksiin sisältyvät myös turvallisuusselvitykset sekä reservipoliisirekisterin perustamiskustannukset. Taloudelliset vaikutukset on laskettu 1 000 reservipoliisin reservin perustamiseksi ilman ampuma-aseita. Reservipoliisijärjestelmän käyttöönottoon liittyen ehdotetaan määrärahaa poliisitoimen toimintamenoihin momentille 26.10.01 vuoden 2019 talousarviossa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.