Hallituksen esitys OM/2018/126

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.9.2018 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 70 §:n ja Vankiterveydenhuollon yksiköstä annetun lain 6 ja 7 §:n muuttamisesta

HE 119/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Anne Hartoneva, Hallitusneuvos p.029 5150344
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta ja Vankiterveydenhuollon yksiköstä annettuja lakeja. Ehdonalaisen vapauden valvontaan asettamiselle säädettyihin edellytyksiin lisättäisiin korkeaksi arvioitu väkivalta- tai seksuaalirikokseen syyllistymisen riski. Lisäksi ehdotetaan murhasta, taposta tai murhan yrityksestä ensi kertaa tuomittujen sekä väkivalta- tai seksuaalirikosten uusijoiden väkivaltariskin nykyistä systemaattisempaa arviointia ja vankeusaikaisten rikolliseen käyttäytymiseen vaikuttavien toimintojen tehostamista. Lisäksi varmistettaisiin Rikosseuraamuslaitoksen mahdollisuus saada edellä todettujen arviointien laatimisessa, ehdonalaisen vapauden valvonnan tarpeen toteamisessa ja valvonnan aikaisen toiminnan järjestämisessä välttämättä tarvittavat terveystiedot. Esitys liittyy valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä toukokuuta 2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 70 §:n ja Vankiterveydenhuollon yksiköstä annetun lain 6 ja 7 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Esityksellä pyritään vähentämään uusintarikollisuutta ja näin lisäämään yhteiskunnan turvallisuutta. Uudistuksesta aiheutuu Rikosseuraamuslaitokselle lisäkustannuksia yhteensä 1 332 900 euroa vuodessa. Valtiontalouden kehyksessä on otettu huomioon määrärahan lisäyksenä esityksestä aiheutuvina menoina 0,67 milj. euroa vuonna 2019 ja 1,34 milj. euroa vuodessa vuodesta 2020 alkaen momentilla 25.40.01 Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot. Esityksellä on rikoksenuusimisriskin arvioinnissa käytettävien terveystietojen luovutukseen ja tietopyyntöihin liittyviä vaikutuksia sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimivan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen Vankiterveydenhuollon yksikön toimintaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen