Hallituksen esitys LVM/2018/93

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.9.2018 12.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

HE 129/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Tatu Giordani, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342054
Asia
Lentoliikenteen valvontamaksusta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että jokaiseen edellisenä kalenterivuonna lentoasemalta kaupallisessa ilmakuljetuksessa olevalla ilma-aluksella lähteneeseen, vähintään kaksivuotiaaseen matkustajaan kohdistuvan lentoliikenteen valvontamaksun määrää laskettaisiin 1,20 eurosta 1,00 euroon. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2019 alusta.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Lentoliikenteen valvontamaksua kannetaan valtiolle lentoturvallisuuden valvontaa ja ilmailun julkisia hallintotehtäviä varten. Tavoitteena on ollut, että maksutulot kattaisivat valvontatoiminnan menot. Valtion tulot vähentyisivät noin 11,3 miljoonaan euroon kun ne nykyisellä maksutasolla olisivat noin 13,6 miljoonaa euroa eli vähennystä 2,3 miljoona euroa. Menojen määräksi arvioidaan tulevina seuraavina vuosina 11,5 milj. euroa. Jos huomioon otetaan ennustettu matkustajamäärän kasvu, kustannusvastaavuus olisi esitetyn muutoksen jälkeen Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafin) ennusteiden mukaan 99 prosenttia vuonna 2019.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen