Hallituksen esitys LVM/2018/97

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.9.2018 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

HE 155/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Kirsi Miettinen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5342570
Asia
Esityksellä saatettaisiin voimaan eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehty sopimus (EUCARIS). Voimaansaattaminen tehtäisiin niin kutsutulla blankettilailla. Sopimus koskee osapuolten rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten tiedonvaihtoa ajoneuvoista ja ajo-oikeuksista. Tietojenvaihtojärjestelmän tavoitteena on varmistaa sopimusvaltioiden rekisterien ajantasaisuus ja luotettavuus, edistää ajo-oikeuksiin ja ajoneuvoihin liittyvän rikollisuuden torjuntaa ja tutkimista sekä tehostaa sopimusvaltioiden hallintoa tarjoamalla tarvittavia tietoja nopeasti ja tehokkaasti.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajo-korttitietojärjestelmästä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Vaikutukset
Suomi pystyy tehostamaan tietojenvaihtoa ajokortti- ja ajoneuvoasioissa eurooppalaisten viranomaisten kanssa. Näin voidaan vähentää hallinnollista taakkaa sekä ennaltaehkäistä ja selvittää epäselvyyksiä. Järjestelmään liittyminen edellyttää Liikenteen turvallisuusviraston tietojärjestelmien päivitystyötä, mutta se voidaan tehdä olemassa olevien kehitysmäärärahojen puitteissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen