Valtioneuvoston selonteko VNK/2018/84

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.10.2018 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osa Ratkaisuja työn murroksessa

VNS 5/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Juha Sipilä
Esittelijä
Paula Lehtomäki, Valtiosihteeri p.+35 829516001
Asia
Hallitus antaa kerran vaalikaudessa eduskunnalle yhteiskunnan pitkän ajan valintoja käsittelevän tulevaisuusselonteon. Selonteko on keskustelunavaus seuraaville vuosille. Tässä kaksiosaisessa selontekoprosessissa on etsitty vastauksia laajoihin työn murrosta ja tulevaisuutta luotaaviin kysymyksiin. Selonteon ensimmäinen osa tuotti tietoa työn muutoksen laajasta merkityksestä koko yhteiskunnalle ja nyt annettava selonteon toinen osa kokoaa näkemyksiä ja ratkaisuja siihen, miten Suomi voi menestyksekkäästi sopeutua muutokseen sekä tarttua sen tuomiin uusiin mahdollisuuksiin. Tällä esityksellä annetaan pääministeri Juha Sipilän hallituksen tulevaisuusselonteon 2. osa. Työn muutos aiheuttaa jännitteitä työn organisoimisen, työn sisältöjen, osaamisen, toimeentulon ja työn merkityksen suhteen. Nämä jännitteet on mahdollista ratkaista keskustelemalla yhdessä siitä, minkälaisia työn tulevaisuuksia haluamme tavoitella ja tekemällä pitkän aikajänteen politiikkatoimia niihin pääsemiseksi. Työn tekemisen muodot ja työsuhteet moninaistuvat, mikä edellyttää muutoksia esimerkiksi lainsäädännössä ja sosiaaliturvassa. Koulutuksessa korostuu jatkuva oppiminen ja tarvitsemme Suomeen koko väestön kattavan, laadukkaan elinikäisen oppimisen mallin. Työmarkkinoiden ja työelämän joustavuus lisääntyy ja toimeentuloon liittyvät kysymykset korostuvat. Yhteiskunnallista keskustelua tarvitaan työn erilaisista ja muuttuvista välinearvoista taloudellisten arvojen lisäksi. Tämän keskustelun virittämisestä vastuu on päätöksentekijöillä.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle tulevaisuusselonteon 2. osan: Ratkaisuja työn murroksessa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen