Hallituksen esitys OM/2018/164

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.11.2018 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vankeuslain, tutkintavankeuslain, pakkokeinolain ja rikoslain 6 luvun 13 §:n muuttamisesta

HE 222/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Juho Martikainen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150520
Asia
Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi vankeuslakiin ja tutkintavankeuslakiin säännökset, joiden nojalla Rikosseuraamuslaitoksella olisi toimivalta puuttua miehittämättömän kulkuneuvon liikkumiseen vankilan alueella tai sen yläpuolella. Puuttumisessa voitaisiin käyttää teknistä laitetta, jolla vaikutetaan kulkuneuvon käyttämään radiosignaaliin. Lisäksi Rikosseuraamuslaitokselle ehdotetaan toimivaltaa käyttää sylkemisen estävän suojaa käsirautojen käyttöä vastaavin edellytyksin. Esityksessä ehdotetaan myös täsmennyksiä tehostettua matkustuskieltoa ja tutkinta-arestia koskeviin säännöksiin pakkokeinolaissa ja rikoslaissa. Lakien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi vankeuslain, tutkintavankeuslain, pakkokeinolain ja rikoslain 6 luvun 13 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Esitetyt muutokset toteutetaan valtiontalouden kehyspäätösten ja valtion talousarvioiden mukaisten määrärahojen puitteissa. Esitys parantaisi Rikosseuraamuslaitoksen valmiuksia huolehtia vankilaturvallisuudesta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen