Hallituksen esitys STM/2018/150

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.11.2018 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta lyhytkestoisen työn vastaanottamisen edistämiseksi

HE 220/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pirkko Mattila
Esittelijä
Marjaana Maisonlahti, Hallitusneuvos p.+35 8295163288
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia siten, että lyhytkestoiseen palkkatyöhön tai osa-aikaiseen palkkatyöhön työllistyvän työnhakijan ansaitsema tulo soviteltaisiin yhteen työttömyysetuuden kanssa sinä etuuden hakujaksona, jonka aikana tulo maksetaan. Esityksessä ehdotetaan myös tehtäväksi täsmentäviä muutoksia siihen, miten toteutunutta työaikaa verrataan sovitellun etuuden saannin rajana olevaan työaikaan, joka saa olla enintään 80 prosenttia tehtävän kokoaikaisesta työajasta. Esityksen tavoitteena on osittaisen työllistymisen ja lyhytkestoisen työn vastaanottamisen edistäminen. Sen tavoitteena on myös edistää kansallisesta tulotietojärjestelmästä annetun lain mukaisen tulorekisterin käytettävyyttä tilanteessa, jossa työttömyysetuus maksetaan soviteltuna. Ehdotetuilla muutoksilla pannaan toimeen valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelman yhteydessä päätettyä työllisyyspakettia, jossa yhtenä hankkeena on työn vastaanottamisen kannustimien parantaminen. Esityksen arvioidaan edistävän lyhytkestoisen työn ja osa-aikatyön vastaanottamista, ja näin lisäävän työllisyyttä ja sovitellun työttömyysetuuden maksamista. Ehdotettujen muutosten vaikutus valtion rahoitusosuuteen työttömyysturvamenoista on riippuvainen työllisyystavoitteen toteutumisesta. Esitys liittyy vuoden 2019 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta lyhytkestoisen työn vastaanottamisen edistämiseksi
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Momentit: 33.20.50, 33.20.51, 33.20.52 Jos työttömyysetuuden saajista 40 %:ia työllistyisi osittain vuoden aikana, ja muutos koskisi kaikkia osittain työllistyviä, jos näistä osittain työllistyvistä 51 %:ia työllistyisi pitkäaikaisesti, työttömyysturvamenot lisääntyisivät vuositasolla 14,3 miljoonalla eurolla. Valtion menot lisääntyisivät 9,9 miljoonalla eurolla, työttömyyskassojen 0,5 miljoonalla eurolla ja työttömyysvakuutusrahaston 4,0 miljoonalla eurolla. Lisäksi työttömyysvakuutusrahaston eläkemaksut ETK:lle lisääntyisivät 2,2 miljoonalla eurolla. Työttömiksi palaavien viimeisen palkkaerän sovittelu kuitenkin vähentäisi työttömyysturvamenoa tulevaisuudessa. Lisäkustannus syntyisi vain, jos viimeinen palkkaerä jäisi sovittelematta. Kokoaikatyöhön siirtyvillä tämä toimisi kuitenkin työllistymiseen kannustavana. Koska muutoksen ehdotetaan tulevan voimaan kesken vuoden 2019 ja koskevan myös sellaisia työsuhteita, jotka ovat alkaneet ennen lain voimaan tuloa, vuonna 2019 muutos lisäisi etuusmenoa enimmillään yhteensä 29 miljoonaa euroa, josta valtion osuus olisi 20 miljoonaa euroa, työttömyyskassojen 1,1 miljoonaa euroa ja Työttömyysvakuutusrahaston 8,2 miljoonaa euroa etuusmenon osalta ja 4,5 miljoonaa euroa eläkemaksujen osalta. Jos oletetaan, että jatkuvien osa-aikaisten työsuhteiden palkka maksetaan työntekokuukauden aikana, etuusmenot lisääntyisivät vuonna 2019 19 milj. euroa, josta valtion osuus olisi 13 milj. euroa, työttömyyskassojen 0,7 milj. euroa ja Työttömyysvakuutusrahaston 5,5 milj. euroa etuusmenon osalta ja 3 milj. euroa eläkemaksujen osalta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen