Hallituksen esitys

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.11.2018 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 221/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Mari Aalto, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150502
Asia
Esityksessä ehdotetaan konkurssimenettelyn yksinkertaistamista ja nopeuttamista. Konkurssimenettelyn velkaselvittelyä yksinkertaistettaisiin keventämällä pesäluettelon sisältövaatimuksia konkurssisaatavien osalta. Konkurssimenettelyyn liittyvää määräaikasääntelyä ja mahdollisuuksia sen noudattamisen valvontaan tehostettaisiin menettelyn nopeuttamiseksi. Uudessa laissa konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä säädettäisiin järjestelmän ylläpidosta, vastuista, käyttöoikeuksista ja siihen tallennettavista tiedoista. Sähköisiä tiedoksiantomahdollisuuksia lisättäisiin konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyissä. Useita konkurssilain ja eräiden muiden lakien säännöksiä selkeytettäisiin käytännössä esiintyneiden epäselvyyksien poistamiseksi ja menettelyn yksinkertaistamiseksi. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että epäselvän oikeustilan selkeyttämiseksi konkurssilakiin otettaisiin säännökset julkisoikeudellisten ympäristövastuiden asemasta konkurssissa. Säännöksistä ilmenisi, miltä osin konkurssipesällä olisi velvollisuus huolehtia ympäristövastuista omalla kustannuksellaan ja miltä osin toimimisvelvollisuutta ja kustannusvastuuta ei olisi. Jos viranomainen joutuisi huolehtimaan konkurssipesän vastuista, konkurssipesä vastaisi kustannuksista. Jos konkurssipesän toteuttamat toimenpiteet ovat kohdistuneet panttiomaisuuteen, konkurssipesällä olisi oikeus saada kustannuksista korvaus panttiomaisuuden myyntihinnasta. Velallisen liiketoimintaa jatkavan konkurssipesän vastuut olisivat edellä mainittua laajemmat. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi konkurssilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (RV)
Vaikutukset
Velkaselvittelyn yksinkertaistaminen ja sähköisten tiedoksiantomahdollisuuksien lisääminen vähentäisivät velkojille aiheutuvia kustannuksia. Määräaikoihin liittyvien uudistusten arvioidaan nopeuttavan konkurssimenettelyä tapauksesta riippuen viikkoja tai jopa kuukausia, mikä on kaikkien asianosaisten etu. Ehdotuksilla edistetään konkurssiasiamiehen sekä menettelyn asianosaisten mahdollisuuksia valvoa menettelyn etenemistä. Ympäristövastuuta koskevien ehdotusten ensisijaisena vaikutuksena on oikeustilan selkeytyminen ja tästä seuraava riitojen väheneminen. Konkurssipesän velvollisuus toimia tietyissä olosuhteissa voi rajoittaa uhkaavien ympäristöhaittojen syntymistä tai laajentumista, joskaan esityksellä ei tuoteta konkurssipesiin lisää varoja vastuista huolehtimiseen. Konkurssipesän massavelkavastuun rajoittamisella tietyn kynnyksen ylittäviin tilanteisiin pyritään vähentämään konkurssin raukeamisen todennäköisyyttä ja siten optimoimaan konkurssipesän varallisuuden kohdentamista välttämättömiin toimiin ilman, että velkojien yhdenvertaisuuteen puututaan liiaksi. Esityksellä ei ole välittömiä vaikutuksia valtion talousarvioon.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.