Hallituksen esitys LVM/2018/126

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.11.2018 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luotsauslain muuttamisesta

HE 225/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Tero Jokilehto, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5342782
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luotsauslakia. Lailla mahdollistettaisiin luvanvarainen etäluotsaus, jossa luotsi hoitaa tehtäviään muualla kuin luotsattavassa aluksessa. Liikenne- ja viestintävirasto voisi luotsausyhtiön hakemuksesta myöntää luvan etäluotsaukseen määräajaksi. Lisäksi lakiin ehdotetaan muutoksia liittyen tilapäiseen luotsipaikkaan, Puolustusvoimien mahdollisuuteen vapauttaa ulkomaisia valtionaluksia luotsinkäyttövelvollisuudesta sekä luotsausyhtiön velvollisuuteen varmistaa luotsiensa ohjauskirjojen voimassaolo. Esityksen tavoitteena on parantaa luotsaustoiminnan turvallisuutta ja tehokkuutta pitkällä aikavälillä sekä edistää uusien teknologioiden kokeilemista ja tiedon laajempaa hyödyntämistä luotsaustoiminnassa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi luotsauslain muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä ei arvioida olevan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen