Hallituksen esitys SM/2018/93

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.11.2018 13.00

Sisäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 242/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Suvianna Pato-Oja, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488379
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa. Samalla kumottaisiin voimassa oleva samanniminen laki. Esityksen tavoitteena on saattaa poliisin tehtävien suorittamiseksi tarpeellisten henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö vastaamaan Euroopan unionin tietosuojalainsäädännön vaatimuksia. Esityksessä huomioidaan myös poliisin toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ja niistä aiheutuneet tiedonkäsittelytarpeet. Tavoitteena on lisäksi selkeyttää lain monimutkaiseksi muodostunut rakenne. Voimassa olevan lain tietojärjestelmiä ja henkilörekistereitä koskeva sääntely ehdotetaan korvattavaksi säännöksillä henkilötietojen käsittelytarkoituksista ja käsiteltävien tietojen sisällöstä. Lisäksi laki sisältäisi säännöksiä kansallisesta ja kansainvälisestä tiedonvaihdosta, tietojen poistamisesta ja arkistoinnista sekä rekisteröidyn tarkastusoikeuden toteuttamisesta ja eräistä rajoituksista rekisteröidyn oikeuksiin. Esitys sisältää ehdotukset myös kahdenkymmenenviiden muun lain muuttamiseksi. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Vaikutukset
Esitettävillä muutoksilla varmistettaisiin poliisin henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön yhteensopivuus uudistuneen Euroopan unionin tietosuojalainsäädännön ja sen kansallisen täytäntöönpanolainsäädännön kanssa. Ehdotettujen säännösten arvioidaan parantavan poliisin mahdollisuuksia rikosten ennalta estämiseen ja selvittämiseen ja siten vaikuttavan myönteisesti rikoksentorjuntaan ja turvallisuuteen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen