Valtioneuvoston asetus SM/2018/95

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.11.2018 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston asetus esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 luvun 22 §:n muuttamisesta

Ministeri
Kai Mykkänen
Esittelijä
Marja-Leena Härkönen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488297
Asia
Esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (122/2014) 3 luvun 22 §:n 1 momentissa säädetään esitutkintaviranomaisen velvollisuudesta laatia vuosittain selvitys pakkokeinolain 10 luvussa tarkoitettujen salaisten pakkokeinojen ja niiden suojaamisen käytöstä ja valvonnasta sekä poliisilain 5 luvussa tarkoitettujen salaisten tiedonhankintakeinojen ja niiden suojaamisen käytöstä ja valvonnasta. Poliisia ja rajavartiolaitosta koskevat selvitykset on toimitettava sisäministeriölle, tullia koskeva selvitys valtiovarainministeriölle ja puolustusvoimia koskeva selvitys puolustusministeriölle vuosittain. Ministeriöiden on toimitettava salaisten pakkokeinojen sekä salaisten tiedonhankintakeinojen ja niiden suojaamisen käytöstä ja valvonnasta kertomukset eduskunnan oikeusasiamiehelle vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, että eduskunnan oikeusasiamiehelle toimitettavan kertomuksen määräaikaa pidennettäisiin helmikuun lopusta maaliskuun 15 päivään. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 luvun 22 §:n muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen