Hallituksen esitys TEM/2018/143

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.11.2018 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta

HE 228/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Mikko Paloneva, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5047063
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi päästökauppalakia. Muutoksella pantaisiin täytäntöön Euroopan unionin päästökauppaa koskevan direktiivin muutos ja valmistauduttaisiin päästökauppakauteen 2021—2030. Valtioneuvostolle ehdotetaan myös annettavan valtuus päättää päästöoikeuksien mitätöimisestä päästökaupan ulkopuolisen sektorin päästövähennysvelvoitteen saavuttamiseksi sekä tapauksessa, jossa sähköntuotantokapasiteettia suljetaan Suomen alueella kansallisten lisätoimien vuoksi. Lisäksi toteutettaisiin erinäisiä kansallisia parannuksia ja teknisiä muutoksia. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi päästökauppalain muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Päästöoikeuksien mitätöiminen alentaisi päästöoikeuksien huutokauppatuloja momentilla 12.32.99. Päästökaupan ulkopuolisen sektorin päästövähennysvelvoitteen täyttämiseksi tehtävä mitätöinti alentaisi huutokauppatuloja arviolta 160 miljoonaa euroa kaudella 2021—2030 mutta parantaisi velvoitteen täyttämisen kustannustehokkuutta. Mikäli valtioneuvosto päättäisi mitätöidä päästöoikeuksia sen seurauksena, että sähköntuotantokapasiteettiä suljetaan kansallisten lisätoimien vuoksi, menettäisi Suomi vastaavan määrän huutokauppatuloja. Innovaatiorahaston tulouttaminen korottaisi Suomen päästöoikeuksien huutokauppatuloja arviolta 40 miljoonalla eurolla mutta kasvattaisi talousarvion vielä määrittelemättömän momentin menoja samalla summalla vuonna 2020.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen