Hallituksen esitys OM/2018/179

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.11.2018 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hallintolain muuttamisesta, julkisista kuulutuksista annetun lain kumoamisesta ja maakaaren 12 luvun 3 §:n muuttamisesta

HE 239/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Marietta Keravuori-Rusanen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150396
Asia
Esityksessä ehdotetaan ajantasaistettavaksi yleistiedoksiantomenettelyä koskeva hallintolain sääntely ja lisättäväksi julkista kuuluttamista koskevat yleiset menettelysäännökset hallintolakiin. Lähtökohtana olisi, että asiakirjan nähtäville asettamista koskeva ilmoitus sekä julkinen kuulutus ja kuulutettava asiakirja julkaistaisiin yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla. Toimivalta julkisen kuulutuksen toimittamiseen johtuisi vastaisuudessakin muusta laista. Laki julkisista kuulutuksista ehdotetaan kumottavaksi. Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi uudistuksesta välittömästi johtuva tekninen muutos maakaaren 12 luvun 3 §:ään.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi hallintolain muuttamisesta, julkisista kuulutuksista annetun lain kumoamisesta ja maakaaren 12 luvun 3 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotettu uudistus tehostaisi yleistiedoksiantoa ja julkisia kuulutuksia toimitettaessa noudatettavaa menettelyä sekä parantaisi tiedonsaantimahdollisuuksia. Ehdotetusta uudistuksesta ei aiheutuisi viranomaisille erityisiä taloudellisia vaikutuksia. Maakaareen ehdotettu muutos on luonteeltaan tekninen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen