Hallituksen esitys STM/2018/179

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.12.2018 10.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta

HE 295/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pirkko Mattila
Esittelijä
Merituuli Mähkä, Neuvotteleva virkamies p.029 5163575
Asia
Lääkelakiin tehtäisiin itsehoitolääkkeen hintaa ja apteekkitoimintaa liittyviä muutoksia. Itsehoitolääkkeen hintaa koskevaa sääntelyä muutettaisiin siten, että itsehoitolääkkeille asetettaisiin enimmäishinta. Apteekit voisivat kilpailla näiden lääkevalmisteiden hinnoilla pienentämällä lääkkeen toimittamisesta saatavaa myyntikatettaan. Lääkelaissa säädettäisiin apteekkien noutolokerikoista. Apteekin verkkopalveluiden valvontaa koskevaa sääntelyä täsmennettäisiin. Lisäksi eräiden Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen tekemien apteekkipäätösten muutoksenhakusääntelyä muutettaisiin siten, että oikaisuvaatimusmenettely poistettaisiin ja muutoksenhaun ensimmäinen vaihe olisi hallinto-oikeuteen tehtävä valitus. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi lääkelain muuttamisesta
Vaikutukset
Itsehoitolääkkeiden enimmäishinnan asettamisella mahdollistetaan se, että potilaat voivat saada itsehoitolääkkeitä nykyistä edullisemmin. Hintakilpailun arvioidaan jäävän maltilliseksi. Valtioneuvoston asetuksella olisi mahdollista myöhemmin tehdä rajauksia hintakilpailun piiriin kuuluvista lääkkeistä, jos tämä olisi kansanterveyssyistä tarpeellista. Oikaisuvaatimuksen poistaminen uusia apteekkeja koskevista päätöksistä lyhentäisi päätöksistä mahdollisesti syntyviä muutoksenhakuprosesseja ja se tukee hallituksen esityksessä HE 99/2018 vp ehdotettuja toimenpiteitä, joiden myötä apteekkien määrää lisättäisiin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen