Hallituksen esitys LVM/2018/138

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.11.2018 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

HE 264/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Jenni Rantio, Hallitusneuvos p.029 5342003
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annettua lakia. Esityksellä selkeytettäisiin sähköisen tunnistamisen palveluntarjoajien muodostaman luottamusverkoston toimintaa ja sopimuksentekovelvoitetta. Tunnistustapahtuman välittämisen enimmäishintaa luottamusverkostossa laskettaisiin. Lisäksi ensitunnistamista koskevan tiedon ketjuttamisen enimmäishinta muutettaisiin kahden vuoden määräajaksi vastaamaan tunnistustapahtuman hintaa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksen tavoitteena on edistää digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön luomista sekä sähköisen tunnistamisen markkinoiden ja luottamusverkoston kehittymistä. Hyvin toimiva sähköisen tunnistamisen luottamusverkosto ja markkinoille pääsyn edistäminen parantaisi sähköisten asiointipalvelujen mahdollisuutta hankkia sähköisen tunnistamisen palveluita ja kuluttajien mahdollisuutta luotettavaan sähköiseen asiointiin. Sähköisiä tunnistusvälineitä tarjoavien toimijoiden olisi jatkossa tehtävä sopimukset luottamusverkoston osapuolten kanssa määräajassa, ja ne saisivat periä nykyistä alemman enimmäishinnan tunnistustietojen välittämisestä toisilta sähköisen tunnistamisen palveluntarjoajilta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen