Hallituksen esitys VM/2018/226

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.12.2018 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

HE 307/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Minna Ojala, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530291
Asia
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Pariisissa vuonna 2016 tehdyn monenvälisen yleissopimuksen, jolla mukautetaan verosopimuksia veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi sekä antaisi suostumuksensa eräiden yleissopimuksen nojalla tehtävien varaumien ja annettavien ilmoitusten tekemiseen. Yleissopimus on tehty osana OECD:n ja G20-maiden käynnistämää veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoa estävää hanketta. Yleissopimus mahdollistaa lukuisten kahdenvälisten verosopimusten mukauttamisen yhdellä monenvälisellä sopimuksella ilman jokaisen kahdenvälisen sopimuksen erillistä muuttamista sekä muutoksia koskevia hyväksymis- ja voimaansaattamismenettelyjä. Yleissopimus ei muuta kahdenvälistä verosopimusta suoraan samaan tapaan kuin verosopimuksen muutospöytäkirja. Sen sijaan yleissopimusta sovelletaan varsinaisen verosopimuksen rinnalla. Jotta yleissopimuksella olisi vaikutuksia tiettyyn verosopimukseen, on kahdenvälisen verosopimuksen molempien osapuolien sitouduttava yleissopimukseen. Yleissopimusta voidaan luonnehtia niin kutsutuksi menu-sopimukseksi, sillä se tarjoaa sen osapuolille merkittävästi valinnanvaraa sen suhteen, mitä sopimuksen määräyksistä osapuoli haluaa soveltaa. Yleissopimuksen avulla Suomen verosopimusverkoston osaksi ehdotetaan otettavaksi verosopimuksen tarkoitusta käsittelevä verosopimusten johdantokappale, verosopimusten väärinkäytön estämistä koskeva yleinen määräys, keskinäistä sopimusmenettelyä koskevat uudistetut määräykset ja siirtohinnoittelun vastaoikaisua koskeva määräys. Lisäksi ehdotetaan, että Suomi soveltaisi yleissopimuksen välimiesmenettelyä koskevaa osaa. Muiden määräysten osalta ehdotetaan, että Suomi tekisi varaumat olla soveltamatta yleissopimuksen määräyksiä. Yleissopimus tuli kansainvälisesti voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018. Yleissopimus tulee Suomen osalta voimaan sen kuukauden ensimmäisenä päivänä, joka seuraa sen kolmen kalenterikuukauden ajanjakson kuluttua, joka alkaa päivänä, jona Suomi tallettaa hyväksymiskirjansa. Esitykseen sisältyy lakiehdotus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdystä monenvälisestä yleissopimuksesta, joka on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti kuin yleissopimus tulee Suomen osalta voimaan.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteutettavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Verosopimuksen tarkoitusta koskeva 6 artikla ja sopimusten väärinkäytön estämistä koskeva 7 artikla ovat yleismääräyksiä, joilla pyritään varmistamaan, että verosopimusetuja ei anneta veron kiertämisen tai välttämisen tilanteissa. Tavoitteena on ensi sijassa ennaltaehkäistä veron kiertämistä ja välttämistä kuin lisätä verotuottoja. On kuitenkin mahdollista, että näiden artiklojen soveltamisesta tulee seuraamaan jonkin verran positiivisia verotuottovaikutuksia. Välimiesmenettelyssä on kyse menettelyllisistä määräyksistä kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen tilanteisiin liittyen. Tällä ei siten olisi välitöntä vaikutusta verotulojen kertymiseen. Välimiesmenettelyä koskevan vapaaehtoisen lausekkeen mukaan ottaminen voi kuitenkin tarkoittaa sitä, että Suomi joutuu aikaisempaa useammin tilanteeseen, jossa riidan ratkaisemista koskevan tavoitteen saavuttaminen edellyttää verotuloista luopumista yksittäistapauksessa. VIRANOMAISTEN TOIMINTAAN: Keskinäistä sopimusmenettelyä koskevien määräysten ja välimiesmenettelyä koskevan osan soveltumisen myötä verovelvollisilla olisi käytettävissään entistä tehokkaampia menettelyjä verosopimuksen määräysten vastaisen verotuksen tilanteissa. Onkin oletettavaa, että niiden myötä menettelyissä käsiteltävien tapausten määrä kasvaa. VEROVELVOLLISILLE: Keskinäistä sopimusmenettelyä koskevien määräysten uudistamisen ja yleissopimuksen VI osan mukaisen välimiesmenettelyn johdosta verovelvollisilla olisi käytössään entistä tehokkaampi keinoja, joiden avulla oman, kaksinkertaista verotusta koskevan tapauksensa voisi saattaa valtioiden väliseen menettelyyn ja saada asiassa ratkaisun.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen