Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2018/152

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2018 13.00

Valtiovarainministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen korkovähennysrajoitusta koskevan sääntelyn muuttamisesta (HE 150/2018 vp; EV 146/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

HE 150/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Anu Rajamäki, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530398
Asia
1. Eduskunta edellyttää, että hallitus jatkaa välittömästi komission kanssa selvitystä ns. Mankala-yhtiöiden toteuttamien, ydinvoiman rakentamista ja käyttämistä koskevien voimalaitoshankkeiden rajaamiseksi korkovähennysrajoitusten ulkopuolelle direktiivissä tarkoitettuna pitkän aikavälin julkisena infrastruktuurihankkeena. 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus jatkaa lisäksi välittömästi komission kanssa selvitystä muiden rajattujen, yhteiskunnalle tärkeiden infrastruktuurihankkeiden rajaamiseksi korkovähennysrajoitusten ulkopuolelle.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta, lain maatilatalouden tuloverolain 3 §.n muuttamisesta, lain tuloverolain 58 ja 124 §:n muuttamisesta ja lain verontilityslain 12 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.