Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2018/111

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.12.2018 10.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ajoneuvolain 16 ja 64 a §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 185/2018 vp; EV 172/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 185/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Aino Still, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5342041
Asia
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman: Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa moottorikelkkailureittien avaamista raskaille moottorikelkoille, laatii reitinpitäjille ohjeet reitin soveltuvuuden arvioimiseksi raskaille moottorikelkoille ja toimittaa liikenne- ja viestintävaliokunnalle ja ympäristövaliokunnalle selvityksen moottorikelkkailureittien avaamisesta raskaille moottorikelkoille viimeistään toukokuun 2022 loppuun mennessä.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ajoneuvolain 16 ja 64 a §:n muuttamisesta, lain ajokorttilain 4 §:n muuttamisesta, lain maastoliikennelain muuttamisesta ja lain tieliikennelain 89 ja 91 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 31 päivänä joulukuuta 2018 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäviksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen