Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.12.2018 10.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ajoneuvolain 16 ja 64 a §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 185/2018 vp; EV 172/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 185/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Aino Still, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5342041
Asia
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman: Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa moottorikelkkailureittien avaamista raskaille moottorikelkoille, laatii reitinpitäjille ohjeet reitin soveltuvuuden arvioimiseksi raskaille moottorikelkoille ja toimittaa liikenne- ja viestintävaliokunnalle ja ympäristövaliokunnalle selvityksen moottorikelkkailureittien avaamisesta raskaille moottorikelkoille viimeistään toukokuun 2022 loppuun mennessä.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ajoneuvolain 16 ja 64 a §:n muuttamisesta, lain ajokorttilain 4 §:n muuttamisesta, lain maastoliikennelain muuttamisesta ja lain tieliikennelain 89 ja 91 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 31 päivänä joulukuuta 2018 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäviksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.