Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2018/69

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.12.2018 10.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta (HE 152/2018 vp; EV 198/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausumat

HE 152/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Laura Karppinen, Hallitusneuvos p.+35 8295330294
Asia
1. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa tilauskoulutusta koskevan uudistuksen vaikutuksia tilauskoulutuksen laatuun, korkeakoulujen perustoimintaan sekä jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien kehittymiseen ja raportoi seurantatulokset. 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa ja varmistaa, että uusien tehtävien toteuttaminen ei vaaranna korkeakoulujen mahdollisuutta hoitaa tutkintokoulutusta ja tutkimusta koskevia perustehtäviään.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain yliopistolain muuttamisesta ja lain ammattikorkeakoululain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019 sekä määrää eduskunnan lausumat merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.