Hallituksen esitys STM/2019/13

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.2.2019 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi veteraanietuuksien tasokorotuksiksi

HE 322/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pirkko Mattila
Esittelijä
Erik Strömberg, Hallitusneuvos p.029 5163190
Asia
Esityksessä ehdotetaan, että veteraanietuuksia eli rintamasotilaseläkelain mukaista rintamalisää, ylimääräistä rintamalisää, ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain mukaista rintamalisää sekä vammaisetuuslain mukaista veteraanilisää korotetaan sen verran kuin kansaneläkeindeksin korotus olisi etuuksia korottanut vuonna 2019. Etuudet on sidottu kansaneläkeindeksiin ja kansaneläkeindeksi on jäädytetty vuodeksi 2019. Ilman ehdotettua muutosta veteraanietuuksia ei korotettaisi. Nyt niihin ehdotetaan noin 1,2 prosentin korotus. Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi veteraanietuuksien tasokorotuksiksi (RV)
Vaikutukset
Korotusten yhteenlaskettu vuosikustannus on 135 000 euroa. Muutokset tulisivat voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019, joten vuoden 2019 kustannukset lisääntyisivät noin 100 000 euroa. Vuonna 2020 kustannukset ovat samaa tasoa kuin vuonna 2019 ja seuraavina vuosina kustannukset alenevat noin 25-30 prosenttia vuosittain. Rintamalisiä varten on valtion talousarvion momentilla 33.50.50 arviomääräraha ja veteraanilisiä varten momentilla 33.40.60. arviomääräraha. Kansaneläkelaitokselle aiheutuvat kustannukset muutoksen toimeenpanosta olisivat arviolta 45 000 euroa. Arvio kustannuksista perustuu aiempien vastaavien muutosten toimeenpanokustannuksiin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen