Valtioneuvoston kirjelmä VM/2019/13

« Valtioneuvoston yleisistunto 31.1.2019 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista neuvoston direktiiviksi ja asetukseksi (sähköisen kaupankäynnin arvonlisäverodirektiivin täytäntöönpanosäännökset)

U 105/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Tuula Karjalainen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530553
Asia
Euroopan komissio antoi 11 päivänä joulukuuta 2018 seuraavat ehdotukset: — ehdotus neuvoston direktiiviksi 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tavaroiden etämyyntiä ja tiettyjä kotimaisia tavaroiden luovutuksia koskevien säännösten osalta, COM(2018) 819; — ehdotus neuvoston täytäntöönpanoasetukseksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 282/2011 muuttamisesta sähköisen rajapinnan avulla mahdollistettavien tavaroiden luovutusten tai palvelujen suoritusten osalta sekä muille kuin verovelvollisille palveluja suorittavia taikka tavaroiden etämyyntiä harjoittavia tai tiettyjä kotimaan sisäisiä luovutuksia suorittavia verovelvollisia koskevien erityisjärjestelmien osalta, COM(2018) 821. Ehdotuksilla vahvistetaan lisäsäännöt, jotka tarvitaan 1 päivästä tammikuuta 2021 alkaen sovellettavan, joulukuussa 2017 hyväksytyn sähköisen kaupankäynnin alv-direktiivin tukemiseksi. Ehdotukset sisältävät uusia säännöksiä sellaisista verovelvollisista, jotka käyttävät sähköisiä rajapintoja, kuten markkinapaikkoja ja alustoja, mahdollistaakseen EU:n ulkopuolelta tuotavien tavaroiden myynnit EU:ssa.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotusten tarkoituksena on täsmentää ja selkeyttää joulukuussa 2017 hyväksytyn sähköisen kaupan alv-direktiivin säännöksiä. Ehdotetut direktiivimuutokset vähentäisivät toimijoiden hallinnollisia kustannuksia. Täytäntöönpanoasetuksen muutokset yhdenmukaistaisivat direktiivin soveltamista ja parantaisivat siten järjestelmän toimivuutta ja oikeusvarmuutta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen