Hallituksen esitys OM/2018/205

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.2.2019 09.30

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta

HE 320/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Pekka Timonen, Kansliapäällikkö p.091 6067502
Asia
Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) muuttamista siten, että lain 7 luvun säännökset Ahvenanmaan maakunnan taloudenhoidosta pääosin uudistetaan. Ehdotus rakentuu Ahvenanmaan itsehallintolain kokonaisuudistuksen yhteydessä sovittuun erillisratkaisuun Ahvenanmaan maakunnan taloudesta ehdotettavasta sääntelystä. Ahvenanmaan maakunnan taloutta koskeva järjestelmä rakentuisi nykyiselle tasoitusjärjestelmälle, mutta se olisi tätä joustavampi. Ahvenanmaalla kannetut valtionverot otetaan valtion tilinpäätökseen. Ehdotetaan säädettäväksi, että Ahvenanmaalle siirrettäisiin varoja itsehallintoon liittyvien menojen rahoittamiseksi nykyistä järjestelmää muistuttavalla tasoitusjärjestelmällä, jota kuitenkin voitaisiin muuttaa joustavammin. Uuden tasoitusjärjestelmän mitoituksessa on sen varmistamiseksi, että Ahvenanmaan maakunta suoriutuisi tehtävistään, huomioitu lisäys nykytilaan verrattuna maakunnan perusrahoituksen korottamiseksi. Nykyinen verohyvitysjärjestelmä ehdotetaan korvattavaksi uudenlaisella verotasoitusjärjestelmällä. Säädettäväksi ehdotetussa verotasoituksessa on huomioitu maakunta- ja soteuudistuksen voimaantulosta johtuvat vaikutukset itsehallintolain verohyvitystä koskevan säännöksen soveltamiseen (PeVL 26/2017 vp). Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021.

Istuntotapahtumat: Valtioneuvoston lausuma : "Hallituksen esitys Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamiseksi perustuu Ahvenanmaan itsehallintolain kokonaisuudistuksen valmistelun lisäksi oikeudelliseen ja yhteiskunnalliseen tarpeeseen ratkaista sote- ja maku-uudistukseen liittyvät Ahvenanmaan rahoituskysymykset, vaikka tällainen ratkaisu ei erillisenä olisi hyväksyttävissä. Sote- ja maku-uudistuksen toteutuminen luo näin oikeudellisen ja yhteiskunnallisen tarpeen esitetylle hallituksen esitykselle. "
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta
Vaikutukset
Nykyisestä tasoitusjärjestelmästä verotasoituksen sisältävään tasoitusjärjestelmään siirtyminen kustannusneutraalisti olisi tarkoittanut tasoitusperusteen suuruuden olevan 0,42 prosenttia. Ahvenanmaan maakunnan perusrahoituksen turvaamiseksi on päädytty ehdottamaan tasoitusperusteen suuruudeksi 0,45 prosenttia. Tämä tarkoittaa vuoden 2021 tasossa noin 12 miljoonan euron vuotuista lisäystä Ahvenanmaalle. Lisäksi verohyvityksestä siirtyminen verotasoitukseen tuo Ahvenanmaalle noin 1—6 miljoonan euron vuotuisen lisäyksen nykyjärjestelmään verrattuna. Ehdotettujen muutosten arvioidaan vahvistavan Ahvenanmaan maakunnan rahoitusta 17 milj. euroa vuoden 2021 tasossa. Edellä olevasta noin 14 milj. euroa vahvistaisi suoraan maakunnan taloutta ja 3 milj. euroa olisi korvausta Ahvenanmaan kunnille maakunta- ja soteuudistuksen johdosta vähenevästä yhteisöverokertymästä. Ahvenanmaan suhteellisen väestönkehityksen huomioiminen ehdotetussa tasoitusjärjestelmässä tarkoittaisi vastaisuudessa sitä, että Ahvenanmaan lisääntynyt tai vähentynyt väestömäärä suhteessa Suomen väestömäärään tulee näkymään vuotuisen tasoitusmäärän korotuksena tai alenemisena. Vuonna 2021 Ahvenanmaan maakunnalle maksettaisiin uusien säännösten mukaisesti sekä tasoituksen että verotasoituksen ennakot. Vuonna 2021 Ahvenanmaan maakunnalle maksettaisiin lisäksi jälkikäteen nykyisen tasoitusjärjestelmän mukaisesti vuoden 2020 tasoituksen lopullinen maksu ja vuoden 2019 verohyvitys sekä vuoden 2020 arpajaisvero arviolta noin 14 miljoonaa euroa. Maksujen yhteismääräksi arvioidaan noin 34 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 Ahvenanmaalle maksettaisiin uuden tasoituksen ja verotasoituksen ennakoiden lisäksi myös vuoden 2020 jälkikäteinen verohyvitys, jonka ennusteen perusteella arvioidaan olevan noin 20 miljoonaa euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen