Valtioneuvoston kirjelmä VM/2019/17

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.2.2019 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista neuvoston direktiiviksi ja asetukseksi (maksupalveluntarjoajat ja maksutietojen vaihtaminen - hallinnollisen yhteistyön lujittaminen alv-petosten torjumiseksi)

U 106/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Tuula Karjalainen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530553
Asia
Ehdotuksilla annettaisiin säännöt maksupalveluntarjoajille EU:ssa asetettavasta velvoitteesta säilyttää tiedot tietyistä rajat ylittävistä maksutapahtumista sekä säännöt siitä, miten jäsenvaltioiden olisi kerättävä nämä tiedot yhdenmukaisella tavalla. Lisäksi perustettaisiin uusi sähköinen keskusjärjestelmä, johon maksutiedot tallennettaisiin, jotta jäsenvaltioiden petostentorjuntaviranomaiset voisivat käsitellä niitä edelleen Eurofiscin puitteissa.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotuksilla pyritään vähentämään verkkokaupan alv-petoksia ja turvaamaan oikeudenmukaista kilpailua vahvistamalla veroviranomaisten ja maksupalveluntarjoajien välistä yhteistyötä. Ehdotuksilla parannettaisiin hallinnollista yhteistyötä EU:ssa. Maksupalveluntarjoajille säännösten noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia ei ole ollut mahdollista määrittää tarkasti. Raportointivelvollisuuksien yhdenmukaistaminen yhteen ainoaan tietojen toimittamisen muotoon ja vain yhteen rajapintaan vähentäisi näitä kustannuksia. Komission arvion mukaan järjestelmän perustamisesta aiheutuisi komissiolle kertaluonteisia kustannuksia 11,8 miljoonaa euroa ja vuotuisia toimintakustannuksia 4,5 miljoonaa euroa, kun järjestelmä on täysin toimintavalmis. Komission arvion mukaan jäsenvaltioille aiheutuvat kansallisten järjestelmien perustamiskustannukset olisivat vastaavasti 7,5 miljoonaa euroa ja vuotuiset ylläpito- ym. kustannukset 2,9 miljoonaa euroa. Suomen verohallinnon arviot kansallisten järjestelmien perustamis- ja ylläpitokustannuksista ovat huomattavasti komission arvioita pienemmät, eli perustamiskustannukset olisivat noin 450 000 euroa ja vuotuiset ylläpitokustannukset noin 50 000 euroa. Komission ja veroviranomaisten investointikustannukset tulisivat kompensoiduksi alv-tulojen lisääntymisellä. Komission arvion mukaan vuonna 2017 verkkomyynnin määrä kuluttajakaupassa oli noin 600 miljardia euroa. Jos veroviranomaiset kykenisivät perimään menetettyä arvonlisäveroa yhden prosentin tuosta liikevaihdosta, siitä voisi kertyä jopa 1,2 miljardia arvonlisäveroa 28 jäsenvaltion EU:ssa. Suomen verohallinnon arvion mukaan ehdotuksilla saavutetaan merkittäviä lisätuloja verokertymään, mutta euromääräisiä arvioita alv-tulojen lisääntymisestä ei tässä vaiheessa voida antaa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen