Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2018/125

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.2.2019 13.00

Oikeusministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle Tuomioistuinvirastoa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 136/2018 vp; EV 218/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

HE 136/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Anu Koivuluoma, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150228
Asia
1. Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa Tuomioistuinviraston perustamista koskevan uudistuksen toimivuutta ja vaikutuksia tuomareiden koulutukseen sekä tuomarinkoulutuslautakunnan samoin kuin tuomarinvalintalautakunnan asemaan ja tehtäviin sekä antaa asiasta selvityksen vuoden 2023 loppuun mennessä. 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa Tuomioistuinviraston perustamista koskevan uudistuksen toimivuutta ja vaikutuksia kiinnittäen erityistä huomiota tuomioistuinten riippumattomuuteen ja oikeusturvaan, oikeusministeriön ja viraston väliseen suhteeseen ja tehtävienjakoon, viraston johtamisjärjestelmän ja johtokunnan kokoonpanon toimivuuteen sekä voimavarojen riittävyyteen sekä antaa lakivaliokunnalle edellä mainituista seikoista selvityksen vuoden 2025 loppuun mennessä.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tuomioistuinlain muuttamisesta, lain tuomioistuinharjoittelusta annetun lain muuttamisesta, lain käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain 3 ja 12 §:n muuttamisesta ja lain turvatarkastuksista tuomioistuimissa annetun lain 7 §:n kumoamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 kuitenkin siten, että tuomioistuinlain muuttamisesta annetun lain 18 luvun 5 § ja 19 luvun 5 § tulevat voimaan jo 1 päivänä maaliskuuta 2019 ja että 19 a luvun 2 §:n 2 momentin 5 kohta ja 6 §:n 2 momentin 6 kohta tulevat voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2021 sekä määrää eduskunnan lausumat merkittäviksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen