Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2019/19

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.2.2019 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/757 muuttamisesta alusten polttoaineen kulutusta koskevien tietojen maailmanlaajuisen tiedonkeruujärjestelmän huomioon ottamiseksi

U 107/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Sirkku Jaakkola, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5342099
Asia
Asetusehdotuksella (COM(2019) 38 final) ehdotetaan muutettavaksi meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta sekä direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta (2000/59/EY) annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2015/757. Asetusehdotuksen päätavoitteena on muuttaa asetusta siten, että otetaan huomioon Kansainvälisen merenkulkujärjestön (International Maritime Organization, jäljempänä IMO) uusi polttoaineen kulutusta koskeva tietojenkeruujärjestelmä. Samanaikaisesti on tarkoitus säilyttää EU:n MRV-asetuksen tavoitteet.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
MRV-asetuksen yhdenmukaistaminen IMOn tiedonkeruujärjestelmän kanssa vähentää hallinnollista taakkaa ja kahdesta järjestelmästä aiheutuvia kustannuksia niiden varustamoiden osalta, joilla on asetuksen soveltamisalaan kuuluvia aluksia. Suomen lipun alla on noin 60 asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa alusta. Kerättyjä hiilidioksidipäästötietoja voidaan hyödyntää merenkulun kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi tehtävässä työssä. Tietojen avulla voidaan myös lisätä tietoisuutta merenkulun ympäristövaikutuksista ja kannustaa varustamoja pyrkimyksiin vähentää alusten polttoaineen kulutusta. Ehdotuksen kansallinen voimaansaattaminen ei arvion mukaan edellyttäisi muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.