Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2018/70

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.3.2019 14.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 10 §:n muuttamisesta (HE 97/2018 vp; EV 236/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 97/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Johanna Ylitepsa, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295064207
Asia
Eduskunta edellyttää, että hallitus viipymättä selvittää yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) luotettavuuden selvittämistä koskevan sääntelyn (4 §:n 1 momentti) mahdolliset muutostarpeet kolmikantaisessa lainvalmistelussa pyrkien tasapainoiseen ratkaisuun työntekijöiden yksityisyyden suojan ja työnantajien tiedonkäsittelytarpeiden välillä. Valmistelussa tulee ottaa huomioon tietosuojavaltuutetun tulkintakäytäntö, lainsäädännön kehitys sekä tarvittaessa unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien suojelua koskeva direktiiviehdotus.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain muuttamisesta ja lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 10 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen