Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2018/162

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.3.2019 14.30

Oikeusministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi avioliittolain 4 ja 109 §:n muuttamisesta sekä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 211/2018 vp; EV 256/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

HE 211/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne-Mari Virolainen
Esittelijä
Pekka Pulkkinen, Apulaisosastopäällikkö, lainsäädäntöjohtaja p.029 5150224
Asia
1. Eduskunta edellyttää, että hallitus pikaisesti selvittää mahdollisuudet saada alaikäisenä tai muusta avioliiton esteestä huolimatta solmittu avioliitto päättymään, purkautumaan, kumottua tai mitätöityä muutoin kuin avioerolla sekä sen, millaisia vaikutuksia tällä on muun muassa puolisoiden ja lasten asemaan. 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus mahdollisimman pian selvittää ulkomailla alaikäisenä solmitun avioliiton tunnustamista koskevan sääntelyn mahdolliset tarkistustarpeet ja vaikutukset. 3. Eduskunta edellyttää, että hallitus pikaisesti selvittää mahdollisuudet saada pakottamalla solmittu avioliitto päättymään, purkautumaan, kumottua tai mitätöityä muutoin kuin avioerolla sekä sen, millaisia vaikutuksia tällä on muun muassa puolisoiden ja lasten asemaan.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain avioliittolain 4 ja 109 §:n muuttamisesta ja lain lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2019 sekä määrää eduskunnan lausumat merkittäviksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen