Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2018/54

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.3.2019 14.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi (HE 86/2018 vp; EV 230/2018 vp) b) eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 86/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Aino Still, Lakimies, esittelijä p.029 5342041
Asia
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman: Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa tarkoin uudistuksen toimivuutta ja vaikutuksia sekä katsastustoiminnan laadun kehitystä ja erityisesti valvonnan toimivuutta ja että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin, jos katsastustoiminnan laatu ei parane nykytasosta.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen