Valtioneuvoston asetus SM/2019/18

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.3.2019 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 19 §:n muuttamisesta

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Jukka Tukia, Neuvotteleva virkamies p.029 5488573
Asia
Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta (1414/2016) tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Asetuksella muun ohella yhdenmukaistettiin rahapeliyhteisöjen yhdistymisen johdosta aikaisemmat rahapeliyhteisökohtaiset säännökset voittojen pyöristämisistä. Esitettävällä asetusmuutoksella muutettaisiin voittojen pyöristämistä koskevaa säännöstä siten, että euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain mukaisen pyöristämisen sijaan rahapelien voitot pyöristettäisiin alaspäin yhden sentin tarkkuudella. Alkuperäisen asetuksen tavoitteiden mukaisesti pyöristämissäännöksen yhdenmukaistamista kaikkien rahapelien osalta voidaan pitää tarkoituksenmukaisena eri rahapeleihin osallistuvien kuluttajien yhdenmukaisen kohtelun varmistamiseksi. Säännöstä euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain mukaisesta voittojen pyöristämisestä ei kuitenkaan voida pitää onnistuneena sääntelyratkaisuna, sillä kyseistä lakia sovelletaan joka tapauksessa Veikkaus Oy:n asiamiespisteissä tapahtuvaan voitto-jen käteismaksuun. Voittojen pyöristäminen alaspäin yhden sentin tarkkuudella on sekä Veikkaus Oy:n että valvonnan kannalta järjestelmäteknisesti selkeä ja yksinkertainen toteuttaa. Lisäksi ehdotettu pyöristäminen on kuluttajien kannalta edullisempi vaihtoehto kuin tällä hetkellä osassa peleissä sovellettava pyöristäminen alaspäin kymmenen sentin tarkkuudella. Säännös koskisi muutettuna kaikkia Veikkaus Oy:n toimeenpanemia rahapelejä lukuun ottamatta asetuksen 8 §:ssä ja 8 a §:ssä säädettyjä monikansallisten yhteisten voittoluokkien veikkauspeliä ja osittain yhteisten voittoluokkien veikkauspeliä. Säännökset koskevat käytännössä usean kansallisen rahapeliyhtiön yhteistyössä toimeenpanemia Vikinglottoa ja Eurojacpottia. Näissä peleissä voittosummat pyöristetään jatkossakin alaspäin lähimpään 10 senttiin ja pyöristämisen johdosta maksamatta jääneet varat siirretään asetuksessa säädetyin tavoin kyseisten pelien omaan monikansalliseen voittorahastoon. Ehdotetun muutoksen johdosta asetuksen 19 §:n 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi poistamalla siitä siirtymäsäännös 5 §:n 2 momentin soveltamisen aloittamisesta säännöksessä mainittujen rahapelien osalta vasta 1 päivänä huhtikuuta 2019 lukien sekä säännös yhtiön oikeudesta pyöristää voitot alaspäin lähimpään 10 senttiin näiden rahapelien osalta 31 päivään maaliskuuta 2019 saakka.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 19 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Esitettävällä asetusmuutoksella ei olisi vaikutusta Veikkaus Oy:n liiketoimintaan eikä pelien vastuullisuuteen. Asetuksen 5 §:n 3 momentin mukaan yhtiön on siirrettävä voittojen pyöristämisestä kertyneet varat 7 §:ssä tarkoitettuihin maksamattomiin pelitoiminnan varoihin. Veikkaus Oy:n on käytettävä pyöristämisistä kertyneet varat voittojen maksuun eri rahapeleissä yhtiön määräämällä tavalla viimeistään seuraavan kalenterivuoden aikana. Vuoden 2018 lopussa Veikkaus Oy:n maksamattomissa pelitoiminnan varoissa oli rahaa 7,7 miljoonaa euroa, josta voittojen pyöristämisestä tulleiden varojen osuus oli noin 1,2 miljoonaa euroa. Veikkaus Oy on arvioinut, että esitetyn muutoksen johdosta voittojen pyöristämisistä kertyy vuonna 2019 varoja noin 0,5-0,7 miljoonaa euroa ja vuonna 2020 noin 0,1-0,2 miljoona euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen