Valtioneuvoston asetus TEM/2019/30

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.3.2019 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus päästökaupan vakiintuneille laitoksille maksutta jaettavien päästöoikeuksien hakemisesta päästökauppakaudelle 2021–2030

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Mikko Paloneva, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5047063
Asia
Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä päästökaupan vakiintuneille laitoksille maksutta jaettavien päästöoikeuksien hakemisesta päästökauppakaudelle 2021-2030. Hakemisen pääperiaatteista säädetään komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2019/331 ja päästökauppalaissa (311/2011). Asetuksella hakemukset ohjataan jätettäväksi Energiaviraston ylläpitämään sähköiseen asiointijärjestelmään sekä säädetään hakemuksen muotovaatimuksista. Tavoitteena on maksutta jaettavien päästöoikeuksien hakemisen sujuvoittaminen, siihen liittyvien vaatimusten selkeyttäminen ja viranomaisten työtaakan keventäminen. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 28 päivänä maaliskuuta 2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen päästökaupan vakiintuneille laitoksille maksutta jaettavien päästöoikeuksien hakemisesta päästökauppakaudelle 2021–2030
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen