Valtioneuvoston asetus MMM/2019/31

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.3.2019 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus metsätuhojen torjunnasta annetun lain 10 §:n voimaantulosta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Kirsi Taipale, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162451
Asia
Metsätuhojen torjunnasta annetun lain (1087/2013) 10 § koskee korvauksia laajojen metsätuhojen torjunnasta aiheutuneista kustannuksista ja vahingoista. Säännöksen voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Komission 17 päivänä toukokuuta 2018 antaman valtiontukipäätöksen johdosta mainittuun lakiin lisättiin väliaikaisesti uusi korvauksensaajia koskeva 10 a §. Säännökset liittyvät toisiinsa ja niiden on tarkoitus tulla voimaan samanaikaisesti. Metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annettu laki on ollut presidentin esittelyssä vahvistettavana viime viikolla. Laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019. Lakiin sisältyy edellä mainittu uusi 10 a § ja muutettu 28 §, joka koskee alkuperäisen metsätuhojen torjunnasta annetun lain voimaantuloa. Muutoslain 28 §:n 1 momentin ja voimaantulosäännöksen mukaan kumpikin edellä mainituista pykälistä on voimassa 31 päivään joulukuuta 2021. Koska edellä selvitettyjen säännösten (10 ja 10 a §) on tarkoitus tulla voimaan samanaikaisesti, ehdotetaan annettavaksi voimaantulosäädös valtioneuvoston asetuksena, jonka mukaan lain 10 § tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019. Tämä on sama kuin edellä mainitun vahvistetun lain voimaantulopäivä. Myös asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen metsätuhojen torjunnasta annetun lain 10 §:n voimaantulosta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen