Valtioneuvoston asetus MMM/2019/42

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.3.2019 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina harvaan asutuilla maaseutualueilla vuosina 2019—2021

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Jarno Virta, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162105
Asia
Asetuksessa säädettäisiin harvaan asutulla maaseudulla sijaitseville kyläkaupoille myönnettävästä avustuksesta. Avustus myönnettäisiin yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden (SGEI) vähämerkityksisenä tukena harvaan asutulla maaseudulla sijaitseville kyläkaupoille tiettyjen, muun muassa oheispalveluita koskevien ehtojen täyttyessä. Avustuksen enimmäismäärä saajaa kohden olisi 15 000 euroa, tai jos hakija sitoutuisi myös asetuksen 6 §:n 2 mom. mukaiseen myymäläautopalveluun, 20 000 euroa vuodessa. Avustuksen määrä olisi enintään 50 % avustuskelpoisista kustannuksista. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina harvaan asutuilla maaseutualueilla vuosina 2019—2021
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Valtion vuoden 2019 talousarvion momentilla 30.10.63 (Maaseudun kehittäminen) on osoitettu maaseudun kehittämiseen 3 miljoonan euron kolmen vuoden siirtomääräraha. Tästä määrärahasta on arvioitu käytettäväksi Kyläkaupat monipalvelukeskuksina –kokeiluhankkeeseen miljoona euroa. Ehdotetulla asetuksella toteutettaisiin tämä hanke ja avustus rahoitettaisiin kyseiseltä momentilta. Tukijärjestelmän toimeenpanosta Ruokavirastolle aiheutuvat kustannukset katettaisiin henkilötyövuosikustannusten osalta viraston toimintamenoista ja tietojärjestelmäkustannusten osalta tietojärjestelmien kehittämiseen osoitetuista resursseista
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen