Valtioneuvoston asetus MMM/2019/40

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.3.2019 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta Etelä-Suomen rehunurmen, rehuohran ja kevätvehnän väliaikaisesta kansallisesta erityistuesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 ja liitteen 2 muuttamisesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Juha Vanhatalo, Neuvotteleva virkamies p.029 5162347
Asia
Maatalouden väliaikaisen kansallisen erityistuen tukitasoja voidaan tarkentaa, kun tuen hakumäärät ovat selvinneet ja maatalouden vähämerkityksisen tuen enimmäismäärän nousu on vahvistunut. Nurmikasvien pinta-alan perusteella maksettavaa tukea alennettaisiin 83,6 euroa/tila kaikissa tilakokoluokissa pois lukien suurin koko luokka. Suurimmassa kokoluokassa tukitasoa ei ole perusteltua alentaa, koska tiloilla tuki nurmihehtaaria kohti olisi monessa tapauksessa joka tapauksessa pienempi nurmihehtaaria kohti kuin muissa kokoluokissa. Rehuohralle ja kevätvehnälle maksettavaa tukea korotettaisiin 72,2 euroa/tila kaikissa tilakokoluokissa. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 27.3.2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vuodelta 2018 maksettavasta Etelä-Suomen rehunurmen, rehuohran ja kevätvehnän väliaikaisesta kansallisesta erityistuesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 ja liitteen 2 muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Ehdotuksella ei ole vaikutuksia verrattuna valtioneuvoston asetuksella 1250/2018 päätettyyn määrärahan käyttöön. Erityistuen myöntämiseen käytettäisiin valtion talousarvion momentin 30.10.44 (Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen) mukaista määrärahaa, jolle on vuonna 2019 osoitettu käytettäväksi yhteensä 22,50 miljoonan euroa. Erityistuen myöntämiseen arvioidaan tarvittavan 19,95 miljoonaa euroa. Momentille 30.10.44 varattujen varojen arvioidaan riittävän tähän ja muihin momentilta suunniteltuihin käyttötarkoituksiin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen