Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.4.2019 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 305/2018 vp; EV 276/2018 vp)

HE 305/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne-Mari Virolainen

Esittelijä
Armi Taipale, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530399

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laeiksi arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 10 päivänä kesäkuuta 2019

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.