Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2018/174

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.4.2019 11.15

Oikeusministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen kuluttajaluottosopimuksia ja eräitä muita kuluttajasopimuksia koskevien säännösten muuttamisesta (HE 230/2018 vp; EV 284/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

HE 230/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Sofia Aspelund, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150554
Asia
1. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa tarkoin kuluttajaluottojen hintasääntelyn vaikutuksia kustannuksiltaan kohtuuttomien kuluttajaluottojen tarjontaan ja hintoihin sekä ryhtyy tarvittaessa välittömästi lisätoimiin. 2. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto arvioi pikaisesti ulosoton suojaosuusjärjestelmän ja yksityishenkilön velkajärjestelyssä velallisen maksukyvyn arvioinnissa huomioon otettavien velallisen välttämättömien elinkustannusten tason kehittämistarpeet ja valmistelee tarvittavat säädösmuutokset. 3. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy pikaisesti tarvittaviin lainsäädännöllisiin ja muihin toimenpiteisiin kuluttajien velkaantumisongelmien ennaltaehkäisyn ja vähentämisen tehostamiseksi muun muassa arvioimalla maksuhäiriötietojen säilytysaikojen tarkoituksenmukaisuutta ja selvittämällä korkeakorkoisten vakuudettomien kuluttajaluottojen mainonnan rajoittamista sekä selvittää mahdollisuuksia parantaa sosiaalisen luototuksen saatavuutta. 4. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy pikaisesti selvittämään ja valmistelemaan lainsäädäntöä, jolla mahdollistetaan Finanssivalvonnan riittävät ja tehokkaat valtuudet valvoa ja sanktioida korkeakorkoisten pienlainojen tarjoajien toimintaa. 5. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto laatii perusteellisen selvityksen siitä, onko pikavippijärjestelmä lainkaan tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen, ja ryhtyy selvityksen pohjalta tarvittaviin lainsäädännöllisiin ja muihin asian vaatimiin toimenpiteisiin. 6. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto kiinnittää huomiota talousosaamisen lisäämiseen eri asteisessa koulutuksessa velkaantumisongelman ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kuluttajansuojalain muuttamisesta, lain korkolain 2 §:n muuttamisesta, lain saatavien perinnästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta ja lain oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2019 kuitenkin niin, että oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:n muuttamisesta annetun lain 5 luvun 3 §:n 2 momentin 5 kohta tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 sekä määrää eduskunnan lausumat merkittäviksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen