Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2018/98

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.5.2019 13.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 241/2018 vp; EV 314/2018 vp)

HE 241/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kai Mykkänen
Esittelijä
Anne Ihanus, Rajavartioylitarkastaja, esittelijä p.029 5421608
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2019
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen