Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2018/93

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.5.2019 13.00

Sisäministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 242/2018 vp; EV 318/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 242/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kai Mykkänen
Esittelijä
Suvianna Pato-Oja, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488379
Asia
1) Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa ja arvioi uuden poliisin henkilötietolainsäädännön toimeenpanoa kiinnittäen huomiota muun ohella uuden käyttötarkoitusperusteisen sääntelyn toimivuuteen, henkilötietojen suojan toteutumiseen, vaikutuksiin poliisin ja muiden viranomaisten toimintaedellytyksiin sekä henkilötietojen käsittelyn valvontaan, ja laatii siitä seikkaperäisen selvityksen hallintovaliokunnalle vuoden 2021 loppuun mennessä.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2019 ja määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
 1. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa
 2. Lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
 3. Laki arpajaislain 42 b §:n muuttamisesta
 4. Lag om ändring av 42 b § i lotterilagen
 5. Laki Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
 6. Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och om tillämpning av rambeslutet
 7. Laki Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
 8. Lag om ändring av 10 § i lagen om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Eurojust
 9. Laki henkilökorttilain 17 ja 31 §:n muuttamisesta
 10. Lag om ändring av 17 och 31 § i lagen om identitetskort
 11. Laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain 17 ja 19 §:n muuttamisesta
 12. Lag om ändring av 17 och 19 § i lagen om nödcentralsverksamhet
 13. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
 14. Lag om ändring av 6 § i lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik
 15. Laki lähestymiskiellosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
 16. Lag om ändring av 15 § i lagen om besöksförbud
 17. Laki pakkokeinolain muuttamisesta
 18. Lag om ändring av tvångsmedelslagen
 19. Laki Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain 49 §:n muuttamisesta
 20. Lag om ändring av 49 § i lagen om Polisyrkeshögskolan
 21. Laki poliisilain muuttamisesta
 22. Lag om ändring av polislagen
 23. Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain muuttamisesta
 24. Lag om ändring av lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen
 25. Laki poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
 26. Lag om ändring av 6 § i lagen om samarbete mellan polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet
 27. Laki passilain 29 §:n muuttamisesta
 28. Lag om ändring av 29 § i passlagen
 29. Laki rahankeräyslain 27 §:n muuttamisesta
 30. Lag om ändring av 27 § i lagen om penninginsamlingar
 31. Laki rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
 32. Lag om ändring av 3 § i lagen om centralen för utredning av penningtvätt
 33. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
 34. Lag om ändring av 19 § i lagen om verkställighet av böter
 35. Laki todistajansuojeluohjelmasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
 36. Lag om ändring av 13 § i lagen om vittnesskyddsprogram
 37. Laki turvallisuusselvityslain 25 ja 32 §:n muuttamisesta
 38. Lag om ändring av 25 och 32 § i säkerhetsutredningslagen
 39. Laki ulkomaalaislain 131 §:n muuttamisesta
 40. Lag om ändring av 131 § i utlänningslagen
 41. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta
 42. Lag om ändring av lagen om utlänningsregistret
 43. Laki yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
 44. Lag om ändring av 9 § i lagen om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor
 45. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 86 §:n muuttamisesta
 46. Lag om ändring av 86 § i lagen om privata säkerhetstjänster